Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA Creative d.o.o.

(važi od 01.01.2017. godine) Opći uvjeti poslovanja Creative d.o.o. odnosi se na sve zakupe oglasnog prostora na mreži Creative d.o.o. s prijavom od 01.01.2017. godine i kao prilog sastavni su dio Ugovora. U slučaju posebnih zahtjeva Najmoprimca - oglašivača (Agencija / Klijent), prilikom zakupa oglasnog prostora u vlasništvu Creative d.o.o. oni će biti navedeni u Ugovoru.

Članak 1. Opći uvjeti

Sastavni dio općih uvjeta prodaje su: Točan zahtjev za ponudu Oglasni cjenik Creative d.o.o. za 2017. godinu Dostupnost oglasnog prostora Katalog oglasnih prostora Tehničke upute za tiskanje reklamnog materijala Nakon podnošenja Zahtjeva za dostavu prijedloga, Creative d.o.o. je dužan odgovoriti na njega u roku od 3 (tri) dana. Popis ponuđenih oglasnih prostora predstavlja službenu ponudu u kojoj je navedena opcija ponude. Po isteku mogućnosti ponude, Creative d.o.o. zadržava pravo ponuditi oglasni prostor drugom Zakupcu. Najmoprimac ne smije, bez pristanka Creative d.o.o., tijekom reklamne kampanje, prepustiti korištenje zakupljenih površina trećim stranama.

Član 2. Poručivanje reklamne kampanje

Poručivanje - zakup reklamnih površina vrši se isključivo u pismenom obliku prema Ponudi/Predračunu izdatom od strane Creative d.o.o. Ponuda mora biti overena od strane Zakupca u datom roku koji je naveden u ponudi. Sastavni deo Ponude/Predračuna i/ili Ugovora je i prihvaćen/overen spisak lokacija.

Članak 3. Otkazivanje / odgađanje rezervacije kampanje

U slučaju premještanja ili otkazivanja naručenih kampanja, Najmoprimac je dužan pismeno otkazati naloge, a datumom pristizanja pisanog dokumenta smatra se datumom premještanja ili otkazivanja kampanje. U tom slučaju Najmoprimac je dužan platiti štetu na ime naknade štete prema datumu otkazivanja narudžbenice: Ako Najmoprimac premjesti ili otkaže rezerviranu kampanju u razdoblju od 7 do 15 dana prije početka kampanje, Creative d.o.o. će fakturirati iznos od 100% neto vrijednosti rezervirane kampanje kao naknadu za pretrpljenu štetu. Ako Najmoprimac premjesti ili otkaže rezerviranu kampanju u razdoblju od 15 do 30 dana prije početka kampanje, Creative d.o.o. će fakturirati iznos od 50% neto vrijednosti rezervirane kampanje kao naknadu za pretrpljenu štetu.

Članak 4. Cijena najma i način plaćanja oglasne kampanje

Cjenik najma - oglašavanje Creative d.o.o. za 2017. godinu izraženo je u EUR (eurima) valuti. Računi o zakupu izdaju se mjesečno, posljednjeg dana u mjesecu, za tekući mjesec. Najmoprimac ima pravo pismenog oglašavanja u roku od 3 (tri) dana od dana primitka računa. Nakon isteka tog roka, žalbe na ispostavljeni račun neće biti prihvaćene. Rok za plaćanje svake oglasne kampanje je maksimalno zakonska valuta (60 dana) od dana fakturiranja, osim ako je drugačije navedeno u Ugovoru. Izuzetak su posebne ponude "last minute kampanje". To su mjesečne kampanje čije se planiranje vrši 10 dana prije početka kampanje, a plaćanje se vrši isključivo unaprijed, osim ako Ugovorom nije drugačije regulirano. Creative d.o.o. zadržava pravo odobravanja, u okviru svog poslovanja, besplatnih kampanja u humanitarne svrhe i kampanja po nižim tržišnim cijenama u svrhu promicanja kulturnih dobara i općih interesa javnosti, kao i društveno odgovornih kampanja. U slučaju zakašnjenja plaćanja, Creative d.o.o., zadržava pravo naplatiti Zakupcu zakonske zatezne kamate. Creative d.o.o. također zadržava pravo ne odobriti reklamne kampanje Zakupcu koji nije podmirio obveze iz prethodne kampanje, bez obzira na to kada je kampanja realizirana. U slučaju promjena na tržištu, uzrokovanih povećanjem troškova poslovanja zbog povećanja poreza od strane državnih tijela (općine, ceste itd.), Creative doo, zadržava pravo promjene cijena i uvjeta poslovanja, od čega će Zakupac biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 5. Realizacija reklamne kampanje

Početak reklamnih kampanja na mreži Creative d.o.o. definirani su pojedinačnim Ugovorima s klijentima. 1 - IZGLED OGLASNOG MATERIJALA: Najmoprimac jamči i odgovoran je za kvalitetu i izgled dostavljenog idejnog rješenja - pripreme za tisak. Oglasi se moraju tiskati prema standardima Creative d.o.o. koji su definirani u dokumentu "Tehničke upute za tiskanje oglasa". Dokument se može pogledati ili dobiti na zahtjev tehničke službe Creative d.o.o. Ako Najmoprimac dostavi pripreme za tiskanje koje ne zadovoljavaju standard tiskanja oglasa, Creative d.o.o. ima pravo ne primati pripreme i Najmoprimac nema pravo na naknadu. Najmoprimac prihvaća punu odgovornost za sadržaj plakata i dužan je dostaviti Creative d.o.o. Izjava iz članka 11. Zakona o oglašavanju u pisanom obliku, najkasnije 15 (petnaest) dana prije postavljanja reklamnog materijala. Creative d.o.o. ne postoji pravna odgovornost koja proizlazi isključivo iz sadržaja osporenog plakata. Idejno rješenje - oglašavanje ne smije biti u suprotnosti s normama definiranim domaćim zakonodavstvom, međunarodnim pravom i javnim moralom te ne smijemo omalovažavati, ponižavati ili vrijeđati bilo čiju osobnost. U slučaju kršenja autorskih prava ili zakonskih propisa, Najmoprimac je izravno odgovoran oštećenoj trećoj strani, nadoknađujući sve troškove i štetu koja iz toga proizlazi. 2 - DOSTAVA PRIPREME ZA ŠTAMPU: Sve novinske pripreme za reklamnu kampanju moraju se dostaviti Creative d.o.o. najkasnije 15 (petnaest) dana prije početka kampanje. Izuzetak od slanja priopćenja za javnost su kampanje u "last minute". Rok za slanje plakata u "last minute" kampanjama je 10 (deset) radnih dana, prije početka kampanje. U slučaju kašnjenja u isporuci priprema za tisak, Creative d.o.o. ne jamči pravodobno postavljanje oglasa, niti se obvezuje produžiti kampanju. U slučaju kašnjenja u isporuci priprema za tisak, Najmoprimac je dužan u cijelosti platiti naručenu kampanju i nema pravo zahtijevati produženje kampanje. Zakupnik je dužan, osim priprema za tiskanje, dostaviti i izgled vizuala putem e-pošte ili na CD-u. Najmoprimac je također dužan preuzeti reklamna platna, kao i drugi reklamni materijal koji se koristi u kampanji iz skladišta Creative d.o.o. u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka kampanje. Ako Najmoprimac ne preuzme reklamne materijale u zadanom roku, oni će se potrošiti i Najmoprimac nema pravo zahtijevati nikakvu naknadu. 3 - POSTAVKE KAMPANJE: Ako je priprema za tisak isporučena na vrijeme i ako to dopuštaju vremenski uvjeti, postavljanje reklamnog materijala vrši se u dogovorenom roku reklamne kampanje, koji je naveden i naveden u Ugovoru. 4 - FOTO IZVJEŠĆE O KAMPANJI: Foto izvještaj kampanje dostavlja se Stanarima putem e-pošte, najkasnije 5 (pet) dana od dana završetka postavljanja reklamnog materijala i njegova isporuka ne uvjetuje podmirenje obveza Zakupca prema Creative doo, jer je foto dokumentacija dokaz kampanje. 5 - MOGUĆE PRITUŽBE: Pritužbe na kvalitetu postavljenog reklamnog materijala Zakupac podnosi isključivo u pisanom obliku, u roku od 5 (pet) dana od završetka postavljanja reklamnog materijala, s detaljnim opisom reklamacije i dokazima o propustima unutar instalacije. Nakon tog roka žalbe neće biti prihvaćene. Najmoprimac ima pravo pismenim putem obavijestiti Creative d.o.o. o nedostacima u oglasnom materijalu, koji će biti uklonjeni u roku od 3 (tri) radna dana od datuma primitka pisane obavijesti.

Članak 6. Usluge tiskanja

TISAK OGLASNOG MATERIJALA - Creative d.o.o. će vršiti uslugu tiskanja prema službenom Cjeniku za tiskanje reklamnog materijala za 2017. godinu, a na temelju naručenog tiska reklamnog materijala. Naručivanje tiskanog materijala vrši se isključivo u pisanom obliku uz prilog točne specifikacije za tiskanje reklamnog materijala. Plaćanje tiskanja reklamnog materijala vrši se na temelju uvjeta definiranih Ugovorom. Najmoprimac je dužan dostaviti idejno rješenje / pripremu za tiskanje reklamnog materijala najkasnije 15 (petnaest) dana prije početka kampanje. U slučaju kašnjenja unutar isporuke priprema za tiskanje reklamnog materijala, Creative d.o.o. nije odgovoran za odgađanje početka reklamne kampanje zbog neblagovremenog tiskanja reklamnog materijala. Idejno rješenje dostavlja se u TIFF ili PDF formatu u CMYK bojama u mjerilu 1:10. Rezolucija mora biti najmanje 300 DPI.

Članak 7. Viša sila

Creative d.o.o. ne odgovara Najmoprimcu ako je pano uklonjen zbog više sile, što bi onemogućilo Creative d.o.o. na raspolaganju oglasnog prostora odobrenog od strane Najmoprimca ili reklamni materijali neće se moći postaviti na zakupljene lokacije zbog vremenskih uvjeta. Creative d.o.o. će u dogovoru s Najmoprimcem postaviti reklamne materijale na zamjenska mjesta. Creative d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja bi nastala na reklamnom materijalu uslijed više sile, kao ni za aktivnosti treće strane koja bi svojim zlonamjernim djelovanjem mogla nanijeti štetu reklamnom materijalu, a sve u skladu sa Zakon o obveznim odnosima. Creative d.o.o. preuzima punu odgovornost za štetu nastalu djelovanjem reklamnog materijala (ili oglasnog prostora) u odnosu na treće strane.

Članak 8. Obveza Agencije

Agencija je dužna obavijestiti Klijenta o Općim uvjetima poslovanja Creative d.o.o. za 2017. godinu. Potvrdom reklamne kampanje za Klijenta, Agencija, Agencija potvrđuje da je Klijent upoznat sa svim stavkama Općih uvjeta za 2017. godinu.

Članak 9. Nadležnost suda

Sve eventualne nesuglasice ugovornih strana prvo će pokušati riješiti sporazumno, a za sporove koji se ne mogu riješiti sporazumno, utvrđuje se nadležnost Trgovačkog suda u Beogradu. Opći uvjeti poslovanja Creative d.o.o. obvezni su za sve korisnike njegovih usluga. Primjenjuju se na neodređeno vrijeme ili do opoziva, a stupaju na snagu danom potpisivanja Ugovora ili ponude - Predračun. Creative d.o.o. zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja za 2017. godinu ako se ukaže potreba. Creative d.o.o. se obvezuje pravovremeno obavijestiti svoje klijente o svim promjenama.
Kontaktirajte nas

Imate li pitanja?
Dopustite nam da vam pomognemo!